2021-2022 Small Grants Reimbursement Program is Now Opened

Văn phòng Cng đồng Đông Portland

Chương trình Bi hoàn Tài tr Nh 2021-2022

M ca Đăng ký

Thứ Sáu ngày 1 Tháng Mười, 2021

Thi hn Np đơn

Thứ Hai, ngày 8 Tháng Mười Một, 2021 lúc 4:59pm

 

Chương trình Bồi hoàn Tài trợ Nhỏ của Văn phòng Cộng đồng Đông Portland hỗ trợ các hoạt động xây dựng cộng đồng tại Đông Portland. Tổng số tiền $47,000 dành cho chu kỳ tài trợ này sẽ được trao cho các tổ chức và hội nhóm ở Đông Portland. Số tiền yêu cầu tài trợ có thể dao động từ $2,900- $4,900. Quỹ sẽ đủ điều kiện để bồi hoàn cho các khoản chi phí chương trình bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, 2021 – ngày 30 Tháng Sáu, 2022.

Để đủ tiêu chuẩn, dự án của quý vị phải đáp ứng ít nht một trong các mục tiêu trong chương trình của chúng tôi:
●     Tăng số lượng người tham gia và tương tác với cộng đồng của họ;
●     Tăng cường năng lực cộng đồng thông qua, ví dụ, phát triển khả năng lãnh đạo, xây dựng kỹ năng, thúc đẩy tinh thần đồng đội và/hoặc quan hệ đối tác, và xây dựng cộng đồng;
●     Tăng tác động cộng đồng lên các quyết định của công chúng.

Civic Life sẽ chỉ trao tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận 501(c) 3 đã đăng ký. Nếu tổ chức của quý vị không đăng ký như vậy, vui lòng tìm kiếm một nhà bảo trợ tài khóa là,

●     Tổ chức phi lợi nhuận diện 501(c)3

●     cơ quan chính phủ, hoặc

●     doanh nghiệp đã đăng ký với Thành phố Portland.

Chương trình Tài trợ Nhỏ ưu tiên sự tham gia của các cộng đồng vốn trước đây không được chương trình của chúng tôi quan tâm và đại diện đúng mức như người già, thanh thiếu niên, người khuyết tật, người Da Đen, người Bản Địa, và Da Màu, các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn, các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp, và cộng đồng LGTBQIA+. Tất cả đều được mời đăng ký.

 

Các cuc hp thông tin

Thứ Năm, 14 Tháng Mười từ 6:00 pm đến 8:00 pm &

Thứ Hai, 25 Tháng Mười từ 2:00 pm đến 4:00 p.m.

- Qua Zoom

Liên hệ Carlee Smith, Điều phối viên Tài trợ theo địa chỉ carlee.smith@portlandoregon.gov hoặc 503-823-5905

 

Thông tin và Hướng dẫn

Mục đích của tài trợ

Nhiệm vụ của Văn phòng Cộng đồng Đông Portland (EPCO) là hỗ trợ việc xây dựng cộng đồng và các hoạt động cộng đồng của các cộng đồng đa dạng tại Đông Portland. Chương trình Tài trợ Nhỏ tìm kiếm các chương trình mà:

  • Tăng số lượng và tính đa dạng của những người tham gia và tương tác với các cộng đồng của họ.
  • Tăng cường năng lực cộng đồng và xây dựng cộng đồng.
  • Tăng tác động của cộng đồng lên các quyết định của công chúng.

Vào năm 2021, có sẵn $47,500 để tài trợ cho các chương trình liên quan và mang lại lợi ích cho những cư dân Đông Portland. Số tiền yêu cầu tài trợ có thể dao động từ $2,900 đến $4,900.

 

Khu vực Địa lý

Chương trình Tài trợ Nhỏ này sẽ chỉ tài trợ cho các chương trình có liên quan và mang lại lợi ích cho những cư dân Đông Portland. Các hoạt động của chương trình phải diễn ra trong khu vực do Văn phòng Cộng đồng Đông Portland phục vụ. (xem Hình 1). 

*Ghi chú Nếu có lý do chính đáng để hot động din ra bên ngoài Đông Portland, ví d như chuyến đi đến Tòa Th Chính, thì hot động đó s được xem xét.

 

Chương trình tài trợ này dành ưu tiên cao cho sự tham gia với các cộng đồng trước đây chưa được các chương trình và dịch vụ của Thành phố quan tâm đúng mức như người già, thanh thiếu niên, người khuyết tật, người Da Đen, người Bản Địa và những người Da Màu khác, cộng đồng Người Nhập Cư và Người Tị Nạn, các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp, và cộng đồng LGTBQIA+.

 

Lịch trình

M ca Đăng ký                                        Ngày mng 1 Tháng Mười, 2021

 

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị tham dự một trong các cuộc họp thông tin tài trợ. Cuộc họp này sẽ giúp trả lời các câu hỏi về đơn đăng ký, quy trình xét duyệt, và cách sử dụng nguồn quỹ. Vui lòng gọi trước bảy ngày nếu có nhu cầu đặc biệt, cần các biện pháp trợ giúp, giữ trẻ, và/hoặc thông dịch ngôn ngữ theo số 503-823-5905 hoặc TTY 503-823-6868. Tất cả các địa điểm đều có thể truy cập thiết bị di động.

 

Cuc hp thông tin 1                                Ngày 14 Tháng Mười t 6:00pm-8:00pm

 

Cuc hp thông tin 2                                Ngày 25 Tháng Mười t 2:00pm-4:00pm

 

Thi hn Đăng ký                                      Ngày 8 Tháng Mười Mt lúc 4:59pm

 

Đơn đăng ký có thể được nộp dưới dạng điện tử tại đây:

https://www.surveymonkey.com/r/EPCOSmallGrantsTiengViet

bằng email:

carlee.smith@portlandoregon.gov,

hoặc qua đường bưu điện đến:

Carlee Smith

C / O East Portland Neighbors

1017 NE 117th Ave

Portland, OR 97220

Công b T chc Nhn Tài tr             Đến 22 Tháng Mười Mt

Quyết định của hội đồng xét duyệt sẽ được thông báo qua email cho tất cả các ứng viên.

 

Hỗ trợ bổ sung về người viết đơn xin tài trợ

Nhân viên EPCO có thể cung cấp hỗ trợ viết đơn xin tài trợ một-một theo yêu cầu. Nếu thời gian cho phép, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ, từ việc trợ giúp thiết kế dự án của quý vị đến việc cung cấp thông tin đầu vào cho đơn xin tài trợ dự thảo của quý vị. Nếu quý vị gặp phải những vấn đề mới của dự án, chẳng hạn như xin các loại giấy phép bắt buộc, liên hệ với các nhà bảo trợ hoặc đối tác tiềm năng, hoặc tìm kiếm không gian cho các hoạt động của mình, thì quý vị rất nên liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin và hỗ trợ.

 

Hồ sơ Công khai

Đơn đăng ký đã gửi của quý vị sẽ trở thành một phần của hồ sơ công khai. Điều này có nghĩa là bất kỳ thành viên công chúng nào cũng đều có thể yêu cầu xem nó. Các thông tin liên lạc cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc email, sẽ được Civic Life bảo mật và không được tiết lộ cho công chúng, trừ khi có lệnh của tòa án.

 

Thời gian thực hiện

Các dự án đủ điều kiện để được bồi hoàn sẽ bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Bảy, 2021 và hoàn thành trước ngày 30 Tháng Sáu, 2022. Chúng tôi sẽ chấp nhận đơn đăng ký cho các dự án đã bắt đầu được thực hiện, nếu công việc bắt đầu sau ngày 1 Tháng Bảy, 2021. Chương trình đã diễn ra trước ngày này sẽ không đủ điều kiện. 

 

Chi phí Hợp lý

Các hoạt động, nỗ lực, và tư liệu cần thiết cho việc thực hiện chương trình tài trợ nói chung là chi phí hợp lý. Đây có thể là các nguồn cung cần thiết cho chương trình, thực phẩm cho sự kiện được đề xuất, chi phí hỗ trợ hoặc chi phí chiêu đãi, chi phí hành chính liên quan đến các hoạt động chung của tổ chức, v.v.

 

Chi phí Không Hợp lý

Các khoản tiền được yêu cầu không được sử dụng cho bất kỳ chi phí nào mà người nộp đơn có thể phải chịu trong việc chuẩn bị đơn đăng ký, các hoạt động đang diễn ra, các khoản tài trợ, các khoản vay, việc thanh toán nợ, hoạt động gây quỹ, tài trợ khẩn cấp, và/hoặc các dự án vốn. Các chi phí cộng dồn chỉ để thúc đẩy hoặc cải tiến doanh nghiệp hoặc tổ chức nhận tài trợ có thể không đủ điều kiện để được bồi hoàn.

 

Chi phí không hợp lý cũng bao gồm (nhưng không chỉ gồm): một số hoạt động chính trị (ví dụ, hoạt động để quảng bá cho một ứng cử viên cụ thể); mua cần sa hoặc đồ uống có cồn; mua bất động sản. Vui lòng kiểm tra lại thông tin với người quản lý tài trợ nếu quý vị có thắc mắc về một hạng mục cụ thể trong ngân sách dự kiến của mình.  Nếu có thể, hãy liệt kê bất kỳ nguồn kinh phí bổ sung nào đang được tìm kiếm hoặc được sử dụng cho dự án này từ các nguồn khác. Các dịch vụ và tư liệu được quyên góp có thể bao gồm số tiền quyên góp bằng hiện vật ước tính và/hoặc số giờ tình nguyện nói chung

 

Các yêu cầu tối thiểu để nhận tài trợ Civic Life

Civic Life sẽ chỉ trao tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận 501(c) 3 đã đăng ký. Nếu tổ chức của quý vị không đăng ký như vậy, vui lòng tìm kiếm một nhà bảo trợ tài khóa là,

a) tổ chức phi lợi nhuận 501(c) 3,

b) cơ quan chính phủ, hoặc

c) doanh nghiệp đã đăng ký với Thành phố Portland.

Quý v không có nhà bo tr tài khóa? Quý v không chc nhà bo tr tài khóa là gì? Không chc chn 100% nhà bo tr tài khóa ca quý v đáp ng các yêu cu ca chúng tôi? Hãy liên h Carlee Smith, carlee.smith@portlandoregon.gov, 503-823-5905 càng sm càng tt để tìm hiu v các la chn bo tr tài khóa.

 

Bảo hiểm

Bảo hiểm không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện hoặc cơ hội được chọn của quý vị. Nếu quý vị được chọn để nhận tài trợ này, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về bảo hiểm, tùy thuộc vào các hoạt động được tài trợ. Nếu được chọn, nhân viên sẽ làm việc với quý vị để đảm bảo quý vị biết những yêu cầu bảo hiểm nào áp dụng cho đề xuất tài trợ của quý vị. Dưới đây là các hạn mức bảo hiểm mà một tổ chức có th được yêu cầu phải mua.

 

Nếu được lựa chọn và cần có bảo hiểm, các tổ chức phải mua và duy trì, trong suốt khoảng thời gian tài trợ, khoản bảo hiểm bắt buộc được xác định dưới đây. Chúng tôi khuyến khích quý vị nghiên cứu các chi phí liên quan đến các bảo hiểm sau đây.

 

  1. Trách nhim Thương mi Chung Đơn vị nhận tài trợ sẽ nhận được trách nhiệm thương mại chung và bảo hiểm thiệt hại tài sản với số tiền không dưới 2 triệu đô-la cho mỗi lần xảy ra sự cố.
  2. Trách nhim Ô-tô Đơn vị nhận tài trợ sẽ mua bảo hiểm trách nhiệm ô-tô để bảo hiểm cho thương tật thân thể và thiệt hại tài sản với số tiền không dưới 2 triệu đô-la cho mỗi vụ tai nạn.
  3. Bi thường Lao động. Đơn vị nhận tài trợ sẽ mua khoản bảo hiểm bồi thường lao động với số tiền không dưới 1 triệu đô-la cho mỗi tai nạn, 1 triệu đô-la bệnh tật cho mỗi nhân viên, và hạn mức hợp đồng bảo hiểm bệnh tật 1 triệu đô-la.
  4. Trách nhim v Lm dng Thân th và Lm dng Tình dc (bắt buộc đối với các tổ chức phục vụ những khách hàng dễ bị tổn thương, chẳng hạn như trẻ em, người già, và những người có khuyết tật về trí tuệ và phát triển). Bảo hiểm sẽ được dựa trên cơ sở xảy ra sự cố với số tiền không dưới 1 triệu đô-la cho mỗi lần xảy ra sự cố. Mọi hạn mức tổng hợp hàng năm không được dưới 3 triệu đô-la.

 

Các loại dự án đã được tài trợ trước đây

Tăng s lượng người tham gia và tương tác vi cng đồng ca h và tăng tác động lên các quyết định ca công chúng - xây dựng kỹ năng, các sự kiện gắn kết công dân phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ, các nỗ lực tổ chức cộng đồng.

Tăng cường năng lc cng đồng thông qua, ví d, phát trin kh năng lãnh đạo, xây dng k năng, thúc đẩy tinh thn đồng đội và/hoc quan h đối tác, và xây dng cng đồng; Các dự án trao quyền cho thanh thiếu niên, các cuộc đối thoại cộng đồng, lập kế hoạch cho các công trình công cộng.

Các hot động xây dng cng đồng - Các dự án kể chuyện cộng đồng, tiệc thu hoạch cây ăn quả, lễ hội cộng đồng, họp mặt cộng đồng, nỗ lực tương trợ, vườn cộng đồng, tranh tường, sửa chữa giao lộ.

www.eastportland.org /EPCOSmallGrantsReimbursementProgramTiengViet